Ontwerpbestemmingsplan “Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie Oost”

Dit item is verlopen op 03-02-2021.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 23-12-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie Oost” ter inzage wordt gelegd. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 28 woningen in de nieuwe wijk Oost mogelijk te maken.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 23 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.schiermonnikoog.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0088.BPSchierOost-ON01. Het ontwerpbestemmingsplan is ook op afspraak tijdens de openingstijden in te zien in het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met de heer A. Baarda, tel. 0519-535050.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het betreffende ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Schiermonnikoog, 18 december 2020