Raadsvergadering 17 november 2020

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Agenda en notulen
Publicatiedatum: 06-11-2020

Raadsvergadering 17 november 2020

Op dinsdag 17 november 2020 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad via een videovergadering.

AGENDA:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen

4. Besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2020

5. Mededelingen

Beeldvormend deel

6. Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen  -presentatie van de projectleider (verkeerssituatie dorp, realiseren nieuwe busremise, vraag naar bedrijfsruimte)

Oordeelsvormend deel

7. Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen - bespreken raadsvoorstel (verkeerssituatie dorp, realiseren nieuwe busremise, vraag naar bedrijfsruimte)

8. Notitie nieuwe aandeelhouders Kabelnoord - zienswijze

9. Lijst van ingekomen stukken

10. Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve

11. Samenwerking Waddeneilanden

12. Duurzaamheid

13. Vragenuur

14. Sluiting

De raadsvergadering vindt plaats via een videovergadering en is te volgen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl . Alle raadsstukken zijn hier ook te raadplegen.

Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van dit recht gebruik wil maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, via telefoonnummer 06-11705296.