Terinzagelegging ontwerp Huisvestingsverordening

Dit item is verlopen op 14-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en reglementen
Publicatiedatum: 02-10-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 september 2019 heeft besloten de ontwerp Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2020-2024 voor inspraak vrij te geven. De Huisvestingsverordening heeft als doel het beschikbaar houden van betaalbare woonruimte voor de doelgroep.

Terinzagelegging

Belanghebbenden kunnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking hun zienswijze kenbaar maken op de Ontwerphuisvestingsverordening. Na zes weken zal het college van burgemeester en wethouders bekijken of de ontwerp Huisvestingsverordening naar aanleiding van reacties wordt aangepast. De ontwerp Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2020-2024 ligt ter inzage op het gemeentehuis, Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog. Een ieder kan een kopie van de stukken ontvangen tegen betaling van de daarvoor geldende kosten. De ontwerp Huisvestingsverordening is tevens te raadplegen op www.overheid.nl

Zienswijzen

Iedere belanghebbende kan gedurende de periode 2 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 zijn of haar zienswijze schriftelijk indienen. Het adres: Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, t.a.v. mevrouw C. Hagen, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog.

Mocht u vragen hebben over of naar aanleiding van de huisvestingsverordening dan kunt u die het beste per e-mail stellen aan Christy Hagen op c.hagen@schiermonnikoog.nl

Te downloaden: