Voorontwerp Bestemmingsplan Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost

Dit item is verlopen op 02-10-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 27-08-2020

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie Oost” (NL.IMRO.0088.BPSchierOost-VO01) voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een uitbreidingslocatie ten oosten van de Oosterreeweg, direct aansluitend aan de Dominee Hasperstraat en de Martha Karststraat waar de gemeente Schiermonnikoog 28 woningen wil realiseren. Indicatief onderverdeeld in 16 sociale huurwoningen, 8 dubbele woningen en 4 vrijstaande woningen.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf  28 augustus 2020 tot 2 oktober 2020 gedurende een periode van zes weken, bij de Publieksbalie van het gemeentehuis te Schiermonnikoog tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer (0519) 535050 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het voorontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen via onze website

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen ingezetenen en andere belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie indienen. Deze kunt u richten aan:

het college van burgemeester en wethouders
Postbus 20
9166 ZP  Schiermonnikoog

onder vermelding van “inspraak voorontwerp bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost” en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer Anton Baarda. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer (0519) 535081.